Huishoudelijk reglement

ondernemingsnummer: 0553.850.006 (feitelijke vereniging)

noodnummer: 0494/680882- 0485/066416

 – Onze visie en werking

De kribbel is een kleinschalig kinderdagverblijf, met een vergunning voor 18 plaatsen, waar zowel het welzijn van de kindjes als dat van de ouders centraal staat. We houden graag onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk en stimuleren daarom het gebruik van herbruikbare luiers. We wassen deze luiers ter plaatse. Ook bij het aankoop van onze voeding houden we hier rekening mee. We koken zo veel mogelijk met seizoensgebonden groenten en fruit en kopen bij lokale telers. Zowel in de winter als in de zomer vertoeven we vaak in onze tuin. Op ons terras kunnen ze naar hartenlust fietsen en op het gras hebben we een wilgentipi waarin ze heerlijk kunnen ontspannen. Doorheen het jaar werken we met thema’s en voorzien we hier rond creatieve activiteiten. Omdat we willen dat iedereen zich thuis voelt in De kribbel streven we naar een open dialoog tussen ouders en onszelf. De ouders hebben vrije toegang tot alle ruimtes.

– Ligging

Ons kinderdagverblijf is gelegen vlakbij basisschool De Kraal te Winksele. Er is altijd voldoende parkeerruimte op de parking van de Spar. Aan de zijkant van ons gebouw is er plaats om fietsen en fietskarren te plaatsen.

– Kostprijs en facturatie

We werken met het IKT-systeem (inkomenstarief). Op mijn.kindengezin.be kan je een simulatie maken van het persoonlijke dagtarief. Via deze website vraag je ook het ‘attest inkomenstarief’ aan. Dit kan vanaf 2 maanden voor de start van de opvang. Als startdatum geef je de datum op van de 1ste wendag. Bovenop deze dagprijs vragen we een extra kost van €0,35/dag voor de verwerking van het afval en het wassen van de luiers. Maandelijks wordt er een administratieve kost aangerekend van €4,20. (bedragen van 2023) Deze extra kosten kunnen geïndexeerd worden volgens de bepalingen van het agentschap Opgroeien.

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Het aanvragen van het attest met kindcode dient te gebeuren via de website van het agentschap Opgroeien en kan vanaf 2 maanden voor de start. We ontvangen jullie attest graag voor de 1ste wendag in onze mailbox. (dekribbel@outlook.be) Indien we het attest niet ontvangen hebben voor het einde van de maand waarin je kindje gestart is zijn we genoodzaakt om zelf een voorlopig attest aan te vragen en dient het maximumtarief betaald te worden voor minimum 1 maand. Tijdens onze sluitingsdagen wordt er geen dagvergoeding aangerekend.

In een aantal gevallen ben je verplicht om een nieuw attest met kindcode aan te vragen en de bijdrage te herberekenen:
• bij een wijziging in de samenstelling van het gezin
• bij een wijziging van het aantal kinderen ten laste (vanaf de geboorte een extra korting van de basisbijdrage)
• bij een forse daling van het gezinsinkomen
De herberekening van de bijdrage doe je via de website van het agentschap Opgroeien.

De facturatie gebeurt telkens op het einde van de maand. De facturen worden verzonden via mail. We vragen om te betalen tegen uiterlijk de 10de van de volgende maand. Bij het niet tijdig betalen zijn we genoodzaakt een administratieve kost van 10 euro aan te rekenen bij de 2de en volgende verstuurde herinneringsmails.

–      Aanwezigheidsregistratie

We werken met het softwareprogramma D-care. Dit programma registreert het aankomst- en vertrekuur. In het mailtje met het dagverloop vinden jullie deze uren terug. Op basis van deze tijden worden de facturen gemaakt. Indien jullie een fout opmerken in deze uurregistratie is het belangrijk dit binnen de 48u na ontvangst van het dagoverzicht aan ons te laten weten zodat we de nodige aanpassingen kunnen doen. Zonder betwisting binnen de 48u verklaren jullie jullie akkoord met deze tijden.

– Voeding

We werken zoveel mogelijk met seizoensgebonden groenten & fruit. Er wordt dagelijks gekookt in onze eigen keuken. Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met allergieën en andere wensen (bijv. vegetarisch). Zowel voor de baby’s als voor de peuters proberen we goed te variëren. Zo krijgen ze niet elke dag aardappels maar ook regelmatig couscous, pasta of rijst. Minstens 1 keer per week koken we vegetarisch en ook een maaltijd met vis komt elke week aan bod. In de namiddag bieden we fruit aan aanvullend met een boterhammetje, rijstkoek,… Ook voor de allerkleinsten wordt de groente- en fruitpap vers bereid. We vragen om thuis te starten met de eerste groente- of fruitpap en ons een seintje te geven wanneer wij in de opvang mogen starten met vaste voeding. Indien jullie kindje nog melk drinkt overdag vragen we om flesjes met de juiste hoeveelheid water en melkpoeder in een verdeeldoosje mee te brengen. Moedermelk geven kan zeker ook. De melk kan steeds bewaard worden in de koelkast of diepvriezer. We benadrukken wel dat alles goed genaamtekend dient te zijn om misverstanden te vermijden.

– Luiers

We stimuleren het gebruik van herbruikbare luiers. Deze zijn niet enkel veel beter voor het milieu, ook voor de portemonnee en de babybilletjes bieden deze luiers enorm veel voordelen. We wassen de luiertjes zelf en vragen om 5 luiertjes en 2 overbroekjes (genaamtekend) te voorzien in de opvang. Veel gemeentes geven ook een luierpremie waardoor de aankoop zo goed als volledig wordt terugbetaald. Indien de ouders toch verkiezen om wegwerpluiers te gebruiken, dienen deze ook zelf dagelijks/wekelijks meegebracht te worden. Graag ook een tube poepenzalf meebrengen.

– Feest!

Als je kindje jarig is of naar school gaat, vragen we om geen individueel cadeautje te voorzien voor elk kindje. Op hun verjaardag krijgen de kindjes een leuke kroon en ook bij het naar school gaan vieren we feest!

Een traktatie mag, maar is zeker niet verplicht.

Wil je graag een traktatie geven, geven wij de voorkeur aan iets dat wij na het fruit in de namiddag kunnen geven zoals cake, koekjes of wafeltjes (zonder chocolade, slagroom,…) of een gezamenlijk geschenk voor de opvang zoals een boekje.

– Openingsuren en sluitingsdagen

De kribbel is open van maandag tot en met vrijdag van 7u15 tot 18u15.

Onze jaarkalender met onze sluitingsdagen kan je terugvinden op onze website. Deze loopt elk jaar min of meer gelijk. (www.dekribbel.be) Rond Pasen wordt telkens de kalender van het jaar erop online geplaatst.

– Respijtdagen

Elk kindje krijgt jaarlijks een aantal respijtdagen. Dit zijn afwezigheidsdagen waarvoor geen vergoeding betaald moet worden. Deze dagen kan je inzetten bij ziekte of wanneer jullie kindje één of meerdere dagen niet zou komen omdat jullie bvb op vakantie gaan. Dit moet niet bewezen worden met een dokter- of afwezigheidsattest. Een kindje dat voltijds (5 dagen/week) naar de opvang komt krijgt 18 respijtdagen per kalenderjaar. Bij kindjes die deeltijds komen wordt dit pro rata verrekend. Respijtdagen die niet opgenomen werden kunnen niet overgedragen worden naar het volgende jaar.

Als de respijtdagen opgebruikt zijn dienen we de maximum IKT-dagprijs die geldt op dat moment (€33,31 in 2023) aan te rekenen voor een afwezigheidsdag. Dit omdat we voor deze dagen niet gesubsidieerd worden en veel vaste kosten gewoon doorlopen. In uitzonderlijke situaties kan er door de verantwoordelijken beslist worden een lager tarief toe te passen.

– Inschrijving en waarborg

Bij inschrijving stellen we samen een opvangplan op. Dat zijn de dagen dat het kindje naar de opvang zal komen. Een extra opvangdag buiten het opvangplan is mogelijk, indien de bezetting het toelaat. Dit kan steeds nagevraagd worden bij de verantwoordelijken. Een opvangdag wisselen met een andere dag is om organisatorische redenen niet mogelijk. Op het inschrijvingsformulier zetten we ook een start- en einddatum (meestal wanneer het kindje naar school gaat). Willen jullie achteraf toch langer in de opvang blijven dan voorzien op het inschrijvingsformulier, dan kunnen we dit samen bekijken of dit mogelijk is in onze planning. We vragen bij inschrijving een waarborg te betalen van 250 euro. Bij navolging van het huishoudelijk reglement en het betalen van alle facturen wordt de 250 euro teruggestort aan het einde van de opvangperiode. Ouders met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van minder dan €32 464,65 (bedrag in 2023) dienen maar €50 waarborg te betalen.

– Opzegging of wijziging van het contract

Wanneer de ouders het contract willen opzeggen of wijzigen dient dit steeds schriftelijk of via mail te gebeuren. De opzegperiode bedraagt 3 maanden en gaat in op de 1ste van de volgende maand. Wanneer de volledige opzegvergoeding betaald is, wordt de waarborg teruggestort.

De kribbel kan beslissen om de opvang stop te zetten. Dit kan om verschillende redenen zijn o.a. door laattijdig betalen of het niet naleven van het huishoudelijk reglement. Afhankelijk van de situatie kan De kribbel een opzeg opleggen van maximum 3 maanden. De waarborg wordt teruggestort als alle facturen voldaan zijn.

We kunnen ook in samenspraak de opvang stopzetten. Hier geldt ook een opzeg van maximum 3 maanden, afhankelijk van wat we samen overeen komen. De waarborg wordt na het betalen van alle facturen teruggestort.

Als de organisator een zware fout heeft begaan of de vergunning wordt ingetrokken dient er geen opzeg te gebeuren en wordt de waarborg teruggestort.

De waarborg wordt niet teruggestort indien de start van de opvang niet plaatsvindt.

– Wijzigingen van het huishoudelijk reglement

Elke wijziging in het nadeel van de contracthouder waaronder een wijziging in verband met prijs, waarborg, openingsuren en/of opzegregeling wordt minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk meegedeeld. We vragen jullie dan ook om voor akkoord te tekenen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijzigingen kunnen jullie de opvang stopzetten binnen de 2 maanden zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn.

– Voorrangsregels

Het agentschap Opgroeien legt enkele voorrangsregels op die wij dienen te volgen.

Ouders die kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen krijgen absolute voorrang.

Broertjes/zusjes krijgen voorrang op voorwaarde dat het oudere broertje/zusje op het moment van de toewijzing nog wordt opgevangen in het kinderdagverblijf of maximaal één jaar het kinderdagverblijf verlaten heeft.

Bij de toewijzingen op korte termijn geven wij voorrang aan:

  • kinderen van alleenstaande ouders
  • kinderen uit gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar inkomen
  • pleegkinderen

Kwetsbare gezinnen krijgen voorrang. Dit zijn gezinnen die voldoen aan minimaal twee van de onderstaande kenmer­ken waarvan minstens een van de laatste drie kenmerken:

  • nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken, te houden of om een

beroepsgerichte opleiding te volgen;

  • een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen dat lager is dan het bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd en wordt vastgelegd bij ministerieel besluit;
  • problematische gezondheids- en/ of zorgsituatie in het gezin:
  • een gezinslid met een handicap hebben;
  • een gezinslid hebben met een verminderd zelfvermogen;
  • in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin: als het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk is dat ze over dag opgevangen worden in de kinderopvang;
  • geen diploma secundair onderwijs hebben.

– Wennen

Zo kort mogelijk voor de start van de opvang voorzien we in samenspraak met de ouders een 3-tal wenmomenten. Het kindje mag dan eerst een 2 à 3 uurtjes (vanaf 10u) vertoeven in De kribbel samen met mama of papa. We overlopen op dat moment de gewoontes van het kindje en vullen samen de inlichtingfiche in. De volgende 2 wenmomenten komt het kindje telkens 2 à 3 uren alleen wennen. Op die manier proberen we de start in de opvang zo vlot mogelijk te laten verlopen. De wenmomenten worden niet aangerekend.

– Ziekte

Een ziek kindje hoort niet thuis in de opvang. Maar wat is ‘ziek zijn’? Bij een temperatuur vanaf 38° contacteren we steeds de ouders. We bekijken dan samen of het noodzakelijk is dat een kind wordt afgehaald. Koorts door de aanmaak van tandjes is namelijk iets anders dan koorts door ziekte. We kijken vooral naar het welzijn van het kind. Als het kind zich echt niet goed voelt kan het beter thuis worden opgevangen. We proberen er uiteraard zo goed mogelijk voor te zorgen tot het wordt afgehaald. Wanneer het kind een besmettelijke aandoening (bvb. griep, windpokken,… ) heeft kan het uiteraard niet naar de opvang komen. Wanneer het kindje medicatie moet krijgen in de opvang hebben we een doktersattest of een sticker van de apotheek met begin- en einddatum, dosis, looptijd, naam van het kindje en van de voorschrijvende arts nodig om de medicatie te mogen toedienen.

– Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens van de kinderen en de ouders worden enkel intern gebruikt in het kader van de kinderopvang. Deze gegevens kunnen steeds ingekeken en/of gewijzigd worden door de ouders en worden vernietigd indien ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. Wij verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

– Foto’s

We werken met Google Foto’s om foto’s en filmpjes met onze ouders te delen. Deze foto’s mogen niet verder verspreid of openbaar geplaatst worden (Facebook, Instagram…)

– Verzekering

De kribbel voldoet aan alle verplichte verzekeringen zoals een ongevallenverzekering, brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid.
Onze verzekeringsagent:
Verzekeringen Cattaert
Warotstraat 50
3020 Veltem-Beisem
Polisnummers: 37535011 en 37535043

– Communicatie

Ons aanspreken is natuurlijk de beste vorm van communicatie. Wij hebben een computersysteem waarin we heel het dagverloop registreren. De ouders krijgen na elke opvangdag een handig overzichtje in de mailbox. Daarin wordt duidelijk vermeld wat en hoeveel jouw kindje gegeten heeft en wanneer het geslapen heeft.

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens onze openingsuren. Voor vragen/opmerkingen kan je ons ook steeds bereiken via mail. We proberen hier zo spoedig mogelijk op te antwoorden.

– Brengen, afhalen en afwezigheden

Je mag je kindje brengen en afhalen wanneer je wil, binnen onze openingsuren uiteraard. We vinden het wel fijn om even te verwittigen indien het breng- of afhaalmoment verschilt van andere dagen (bijv. als je naar het consultatiebureau van K&G gaat en jouw kindje pas brengt tegen de middag of als je jouw kindje veel vroeger komt afhalen). Op die manier kunnen we hier rekening mee houden en eventuele slaapmomenten wat aanpassen.

De aankomst- en vertrekuren worden elektronisch ingegeven en zijn zichtbaar op het dagelijkse overzichtje via mail. Indien de uren niet correct zijn kan je binnen de 48u contact opnemen met ons om ze te wijzigen. Als er geen tegenbericht komt verklaren de ouders zich automatisch voor akkoord.

Wij sluiten af om 18u15. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen op dat moment afgehaald is. Gelieve ten laatste 5 à 10 minuutjes eerder aanwezig te zijn zodat we nog tijd hebben om de dag van jullie kindje te bespreken. Als jullie er onvoorzien toch niet tijdig geraken om jullie kindje op te halen vragen we om steeds telefonisch te verwittigen en indien mogelijk toch nog een oplossing te zoeken. Bij laattijdig afhalen wordt een kost aangerekend van 5 euro per begonnen kwartier.

Bij ziekte of afwezigheid vragen we om voor 10u te verwittigen. Dit mag telefonisch of via mail.

– Contactgegevens

Tijdens onze openingsuren kunnen jullie ons contacteren op het nummer 016/449703. Ook via mail zijn we vlot te bereiken. (dekribbel@outlook.be) ’s Avonds en in het weekend wordt de mailbox regelmatig gecontroleerd. Buiten de openingsuren zijn we voor uitzonderlijke noodgevallen telefonisch bereikbaar op 0494/680882 of 0485/066416.

– Klachten

We zijn graag een aanspreekpunt voor mogelijke problemen en vinden het fijn om deze mondeling met elkaar te bespreken. Als het op deze manier niet lukt en je graag een schriftelijke klacht wilt indienen kan je hier een klachtenkaart downloaden. Wij hanteren een uitgeschreven klachtenprocedure bij elke schriftelijke klacht. Deze klachtenprocedure kan je bij ons bekomen. We geven binnen de 4 dagen een bevestiging via mail bij het ontvangen van een schriftelijke klacht en onderzoeken de klacht binnen de 14 dagen.

Lukt het niet om er met ons uit te geraken kan u steeds contact opnemen met de klachtendienst van K&G.
Klachtendienst Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27 – 1060 Brussel
klachtendienst@kindengezin.be
Tel.: 02/533 14 14

Bij een geschil over het contract of over de financiën kan er contact opgenomen worden met de consumentenombudsdienst van de overheid.
Consumentenombudsdienst
Koning Albert II Laan 8 bus 1 – 1000 Brussel
contact@consumentenombudsdienst.be
Tel.: 02/702 52 00